برچسب زده شده با : دعا

یک جمله و هزار مکافات

«دعا کنید»؛ این عین عبارتی است که معاون اول رئیس جمهوری ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران به زبان آورد. پرسشی که نه درباره بایدها و نبایدهای دینی مردم بود و نه اشاره ای به مذهب داشت.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز